ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE SINGEL & NABER BV (DSN workspace solutions)
Artikel 1 – Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes van De Singel & Naber BV (DSN) en op alle overeenkomsten die DSN sluit met een wederpartij, tenzij schriftelijk met instemming van beide partijen van deze voorwaarden wordt afgeweken. Hierbij kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op de offertes en overeenkomsten van haar afdeling ‘projectinrichting’ alsmede voor haar afdeling ‘kantoorartikelen’. In de onderhavige gevallen zal dit worden aangegeven, indien niets is vermeld dan zijn de artikelen algemeen geldend.

Artikel 2 – Offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten, folders en op haar website, zijn vrijblijvend tenzij door DSN anders wordt bepaald.
2. Geaccepteerde offertes en aanbiedingen zijn eerst bindend voor DSN, indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
3. Afbeeldingen en tekeningen bij offertes getoond geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Maten en kleuren dienen schriftelijk overeengekomen te zijn. Kleurafwijkingen voorbehouden.

Artikel 3 – Overeenkomst
1. De ‘projectinrichting’ overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke orderbevestiging. Op verzoek van DSN dient deze ondertekend geretourneerd te worden ter acceptatie van de bevestigde artikelen, aantallen, prijzen en uitvoering als mede van de bijgesloten tekeningen. Deze moet onder vermelding van eventuele correcties binnen 8 dagen getekend geretourneerd te worden.
2. De ‘kantoorartikelen’ overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de orderbevestiging welke schriftelijk dan wel per email aan de opdrachtgever wordt verstrekt. Wijzigingen hierop dienen binnen 24 uur na ontvangst door de opdrachtgever aan DSN te worden gemeld. Op verzoek van DSN dient de schriftelijke orderbevestiging ondertekend voor akkoord geretourneerd te worden.
3. Bestellingen welke telefonisch, schriftelijk, per email dan wel via de webshop zijn geplaatst zijn voor de opdrachtgever bindend.
4. Alle prijzen in prijscouranten, offertes, orderbevestigingen, reclame uitingen en op de website, zijn prijzen in euro’s, exclusief omzetbelasting en gelden af magazijn, tenzij anders vermeld.
5. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien de bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal DSN het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn.

Artikel 4 – Prijs
1. De opgegeven prijzen gelden voor levering franco huis. Voor leveringen van bestellingen onder de € 50 worden € 5,95 vrachtkosten in rekening gebracht. Indien een order leidt tot meerdere leveranties geldt dit uitsluitend voor de eerste levering.
2. Transportkosten en montage van meubilair ter plaatse zijn in de prijs van de te leveren goederen berekend tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen. Vervoer middels sneltransport, verhuislift of hijskraan vallen niet onder deze clausule.
3. Bij stoffering, verbouwing en/of nieuwbouw zijn alle voortvloeiende kosten voor levering en afvoer middels containers voor rekening van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Levering
1. DSN bepaalt de werkwijze en/of route via welke de zaken geleverd worden. De leveringen geschieden onder de in artikel 4 opgenomen clausules uitsluitend binnen Nederland, tenzij met de opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De levertijd gaat in op de datum van de orderbevestiging.
3. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. DSN zal zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd houden, doch is noch in gebreke in geval van overschrijding van de levertijd, noch aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding, indien deze niet aan DSN te wijten is.

Artikel 6 – Reclames
1. Manco’s en/of beschadigingen dienen binnen 8 dagen na aflevering of montage door de wederpartij aan DSN te worden gemeld. Ieder recht van reclame vervalt indien de zaken reeds in gebruik zijn genomen. Indien goederen overduidelijk in ontvangst zijn genomen en hiervoor de pakbonnen voor ontvangst zijn ondertekend ligt de bewijslast voor na levering gemelde manco’s en/of beschadigingen bij de opdrachtgever.
2. In geval van gegronde en tijdige reclame is DSN gehouden de geleverde zaken kosteloos te vervangen, respectievelijk aan te vullen dan wel te herstellen.
3. Bij levering van goederen in situaties van nieuwbouw en renovatie waarbij het pand nog niet in eigendom is van de opdrachtgever gaat de eigendom van de geleverde zaken evengoed over op de opdrachtgever. Deze is gehouden afdoende maatregelen te treffen tegen de risico’s van diefstal, brand en dergelijke waardoor de geleverde zaken ontvreemd, beschadigd dan wel teniet gedaan zouden kunnen worden.

Artikel 7 – Retournering
De opdrachtgever heeft het recht de geleverde goederen te retourneren binnen 30 dagen na levering en in ongeschonden verpakking tenzij deze specifiek voor hem zijn ingekocht. Retournering van geleverde goederen dient vooraf aan DSN te worden gemeld onder vermelding van het ordernummer. Afwijking hiervan uitsluitend na goedkeuring door DSN waarbij DSN zich het recht voorbehoudt om de kosten van retournering aan haar leverancier door te berekenen aan de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 10% van het orderbedrag.

Artikel 8 – Betaling
1. Alle betalingen moeten geschieden op een door DSN aan te wijzen bank rekeningnummer binnen 30 dagen na leveringsdatum, tenzij door DSN anders bepaald bij het aangaan van de overeenkomst.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag. DSN is tevens gerechtigd om uitlevering van goederen uit dezelfde of andere overeenkomst(en) op te schorten.
3. Hetgeen de opdrachtgever heeft opgenomen omtrent leverings- en betalingsvoorwaarden in eigen voorwaarden is voor DSN niet bindend.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. De door DSN geleverde zaken blijven tot het moment van volledige betaling, met inbegrip van rente en kosten, haar eigendom.
2. De opdrachtgever zal de geleverde zaken uitsluitend mogen doorverkopen voor zover dat in het kader van de normale bedrijfsuitoefening gebruikelijk is.
3. De opdrachtgever moet beletten dat zaken van DSN door beslaglegging worden getroffen; mocht dat desalniettemin (dreigen te) geschieden, dan dient de wederpartij DSN onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 10 – Garantie, risico en aansprakelijkheid
1. Door DSN geleverde zaken die, anders dan als gevolg van voor rekening van de afnemer komende oorzaken, gebrekkig blijken te zijn, zullen door DSN kosteloos worden hersteld of vervangen. DSN is hierbij niet gehouden enige garantie te verstrekken die verder reikt dan de voor de producent van de geleverde zaken geldende garantievoorwaarden.
2. Behoudens in geval van grove opzet of grove schuld van bestuurders van DSN of haar leidinggevende ondergeschikten is DSN niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ontstaan door de geleverde zaken alles in de ruimste zin van het woord. Hieronder zijn begrepen bedrijfsschade en schade aan zaken of personen. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van DSN tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarden van de geleverde zaken.
3. DSN aanvaardt aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van de wederpartij en van derden indien dit is ontstaan tijdens de uitvoering van ingevolge de order uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 11 – Ontbinding van de overeenkomst
Annulering van een door DSN bevestigde order kan slechts met goedvinden van DSN geschieden. In dat geval is DSN gerechtigd een vergoeding voor door haar gemaakte kosten in rekening te brengen gelijk aan 10% van het orderbedrag met een minimum van € 25.

Artikel 12 – Buitenrechtelijke kosten
Is de wederpartij in gebreke met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten bedragen in ieder geval minimaal 10% van het orderbedrag.

Artikel 13 – Geschillen
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten welke van een zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, zullen in eerste instantie worden berecht onder toepassing van het Nederlands recht, door de bevoegde rechter te Dordrecht.

Artikel 14 – Persoonsgegevens
We vinden het bij DSN belangrijk dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan. Daarom leggen we in dit stukje tekst uit waarom en welke gegevens we verzamelen. En ook wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent. We hebben geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden. We zullen altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Dat is het belangrijkste wat u hier zult lezen. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te nemen. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met uw gegevens.

Wat verzamelen we en waarom?
We verzamelen persoonsgegevens van prospects, klanten en bezoekers van onze website of als u bij ons langs komt. Geen bijzondere dingen, dit doen we omdat we u en anderen zo goed mogelijk van dienst willen zijn.

Een of meerdere dingen kunnen we van je bijhouden:
Voor- en achternaam – Zo kunnen we u netjes aanspreken
Bedrijfsnaam en adresgegevens – Zo kunnen we informatie en bestellingen naar u toesturen
Telefoonnummers – Zo kunnen we indien nodig contact met u opnemen
E-mail adressen – Ook in verband met het contact opnemen

We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is.

Wat we bijhouden op onze website
Uw persoonsgegevens, adres- en contactgegevens – Deze zijn nodig om gebruik te maken van onze webshop. U kunt hiermee inloggen en een bestelling doen
Google Analytics – hiermee houden we bij welke pagina’s het goed doen en welke we nog moeten verbeteren
LinkedIn – zo kunnen we u in LinkedIn op de hoogte houden van onze activiteiten
Facebook – zo weten we of wat we doen op Facebook jou interesseert

Als u meer informatie wilt over de persoonsgegevens die mogelijk van u zijn verzameld bij DSN, lees dan onze privacyverklaring of neem contact met ons op via 078 – 617 33 33 of info@dsn-ws.nl