van De Singel & Naber BV

Privacyreglement De Singel & Naber BV
Dit is het privacyreglement van De Singel & Naber BV gevestigd aan de Kamerlingh Onnesweg 33
te Dordrecht
De volgende websites en applicaties behoren tot www.dsn-ws.nl (hierna: “Websites“): 
– dsn-ws.nl
– dsn-ws.nl/webshop 

Dit is het privacyreglement van de website www.dsn-ws.nl (hierna: “Website“) en geeft u als gebruiker van de Website inzicht in de gegevens die De Singel & Naber BV in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

De Singel & Naber BV respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Links naar websites van derden
Op de Website zijn links naar websites van derden te vinden, zoals www.facebook.com/dsnworkspacesolutions en www.linked.com. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. De Singel & Naber BV is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

Cookies
Teneinde gebruikers van de Website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Website, plaatst De Singel & Naber BV kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest De Singel & Naber BV informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies. Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken via de browser instellingen.  Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van jouw browser.

De Singel & Naber BV maakt gebruik van maakt gebruik van onderstaande “cookies”:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn cookies die bijhouden welke artikelen er in het winkelwagentje zitten, die een login onthouden en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker. 
– De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
– Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Google Analytics

De Singel & Naber BV maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de Website en diensten te kunnen analyseren. Google Analytics cookies geven De Singel & Naber BV informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen de Website en/of diensten. Deze informatie helpt De Singel & Naber BV om de indeling van de Website en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de Website en/of diensten te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.  

Social media

Op de Website zijn zogenaamde socialmediaknoppen opgenomen van Facebook,  Pinterest, Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze socialmediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen socialmedia-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een socialmediaknop klikt, kan door de betreffende socialmediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke socialmedia-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke socialmediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die socialmediadienst van toepassing. Het privacyreglement van De Singel & Naber BV is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”. 

Communicatie en nieuwsbrieven
Wanneer u als bezoeker van onze Website een e-mail of andere berichten naar De Singel & Naber BV verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie). U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Dan wordt uw e-mailadres en naam opgeslagen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je dan af via de link onder ‘uitschrijven’ in de email.

Delen met derden
De Singel & Naber BV deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:
– Uw adres en contactgegevens voor het rechtstreeks afleveren van goederen.
Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
– Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (d) de rechten, eigendom of veiligheid van De Singel & Naber BV, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (e) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’) 

Beveiliging
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

De Singel & Naber BV treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren. 

Als u bij De Singel & Naber BV een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een secure server. De Singel & Naber BV beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van De Singel & Naber BV die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De Singel & Naber BV verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan. 

Vragen en klachtbehandeling
Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Singel & Naber BV, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan De Singel & Naber BV, op de volgende manieren:
– Via e-mail: info@dsn-ws.nl
– Via telefoon: 078-6173333
– Per post: DSN tav functionaris AVG Postbus 644 3300 AP Dordrecht

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet
De Singel & Naber BV spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar Website en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n). 

De Singel & Naber BV zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. De Singel & Naber BV weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. De Singel & Naber BV deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.  

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Singel & Naber BV voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken – op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat De Singel & Naber BV als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is De Singel & Naber BV gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

Bewaartermijn
De Singel & Naber BV bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door De Singel & Naber BV.

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy
Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de Website.

Laatst bijgewerkt 12 juli 2022

ivm een bedrijfsuitje zijn wij op donderdag 30 mei gesloten